top of page
PortraCera.png

Fine Customized Ceramic

PortraCera

Personal Expression is a statement,
make it truly impressive. True Ceramic.​

ศิลปินถ่ายภาพ ศิลปินร่วมสมัย ทำหน้าที่นำเสนอ ถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สึกผ่านภาพถ่าย ภาพวาด ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ล้วนเปี่ยมไปด้วยความหมาย มีคุณค่า ผูกพันทางจิตใจให้เราในฐานะผู้ชมได้รับรู้และสัมผัสได้ถึง ส่วนเราก็คงต้องการที่จะเก็บผลงานนั้นไว้ เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปได้ชื่มชม ระลึกถึง เช่นกัน

 

PortraCera เหมาะกับผลงานที่ศิลปินต้องการให้ความสำคัญในเรื่องของการดำรงอยู่ของงานผ่านช่วงเวลา ต้องการให้เซรามิกเพิ่มระยะเวลาของผลงานให้คงอยู่ได้นานขึ้น หรือความต้องการคัดลอกผลงาน ทำซ้ำ โดยใช้วัสดุเซรามิกทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อการเก็บรักษาผลงาน

 

ศิลปินยังสามารถนำใช้ เซรามิก as a medium มาใช้ช่วยเพิ่มคุณค่าของงาน as a messageเพื่อสร้างคุณค่าจากการที่ศิลปินมีความตั้งใจเลือก เซรามิก เพื่อความ ต้องการที่จะสื่อสาร บางอย่างกับผู้ชม ด้วยเหตุผลและความหมาย ที่ต้องการ

Highlights:
• Hi-Res CeraMax Printing
• Scratch & Acid Resist
• Hi-Firing Color Pigments
• Direct Ink to Ceramic
• Max. Size at 240X90 cm.
• Super Thin Tile ( 4 mm.)
• Super Lightweight
• Unlimited Finishing Size,
   Unlimited Tiling

bottom of page